Overleg met B&W van Delft op 7 november 2017

Beknopt verslag van het overleg tussen het college van B&W van Delft en de Belangenvereniging Voorhof II West op 7 november 2017 van 16.00 tot 16.30 uur in de aula van Abtswoude.

Aanwezig namens het College van B&W

Aletta Hekker (wethouder Financiën, jeugd, onderwijs en dienstverlening), Ferrie Foster (wethouder economie, cultuur en ruimtelijke ordening) Stephan Brandligt (wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad), Lennart Harpe (wethouder verkeer en vervoer, grondzaken, vastgoed en Spoorzone), Raimond de Prez (wethouder zorg, wonen, stedelijke vernieuwing en sport), gespreksvoorzitter.

Aanwezig namens de Belangenvereniging Voorhof II West:

L.M.C. Bedaux (voorzitter) en J.W. Stok (penningmeester).

Voorzitter De Prez heet om 16.00 uur de belangenvereniging welkom en meldt dat burgemeester Marja van Bijsterveld vanwege een spoedkwestie is weggeroepen. Na een voorstelrondje geeft hij het woord aan de heer Bedaux van de belangenvereniging.

De heer Bedaux geeft een inleiding. De belangenvereniging Voorhof II West is opgericht in 1984 en heeft op dit moment ongeveer 400 leden. 25% daarvan bezoekt de jaarlijkse algemene ledenvergadering! Het belangengebied wordt begrensd door de Voorhofdreef, Martinus Nijhoflaan, Prinses Beatrixlaan en de Kruithuisweg. Dit gebied kenmerkt zich door veel hoge flatgebouwen (16) met daartussen drive-in woningen en veel groen. Het is een relatief kleine gebied met ca. 2420 woningen, waarvan 970 studentenwoningen. Er wonen ca. 7.200 personen in de wijk, waarvan er ca. 2.700 student zijn. De voorzieningen in de wijk zijn goed. Er zijn winkels, scholen, kerken en kinderspeelplaatsen. Eerder is geprobeerd om het belangengebied uit te breiden, maar dat wilden de leden niet. De belangenvereniging komt op voor de belangen van de bewoners in de wijk. Essentieel daarbij zijn een goede ruimtelijke inrichting een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een gezond milieu, veel groen en adequate voorzieningen. Door overleg met de gemeente en andere instanties en door het gebruikmaken van de inspraak- en bezwaarprocedures komen wij op voor de belangen van de bewoners van de wijk.
De belangrijkste dossiers die bij de belangenvereniging op dit moment spelen zijn:

1. Verkamering in de wijk en het Project “Abtswoude Bloeit”

Toelichting op verkamering: de wijkbewoners hebben bezwaar tegen een verdere uitbreiding van de studentenhuisvesting in de wijk. De wijk heeft ca. 7.200 inwoners in de 2420 woningen. Daar maken ca. 2700 studenten in 970 woningen deel van uit. Dus 1 op de 2,66 inwoners is een student(e). De overlast van de studenten is de laatste jaren toegenomen. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast. Verder is de al jaren aanwezige fietschaos bij de studentenflat aan de Eduard du Perronflat een doorn in het oog van de wijkbewoners.

Het standpunt van de belangenvereniging t.a.v. de verkamering is aan de raad kenbaar gemaakt. Kort samengevat komt dat erop neer dat het bestuur het een goede regeling vindt, maar dat het succes zal afhangen van de uitvoering daarvan en van een strenge handhaving van de regels tegen overlast. Het in te richten meldpunt vindt het bestuur een goed instrument om de overlast in beeld te krijgen. Wethouder De Prez meldt dat de nota verkamering op 1 november in werking is getreden en dat deze door de gemeente adequaat zal worden gehandhaafd.

Toelichting op het project “Abtswoude Bloeit” het volgende: Tijdens de inloopavond bleek dat de bewoners van de wijk geen bezwaren hadden tegen de huisvesting van de “perspectief-mensen”, maar wel tegen de huisvesting van de studenten om redenen dat we teveel studenten in de wijk krijgen en de vrees bestaat dat daardoor de overlast in de wijk zal toenemen

Na ampel beraad heeft het bestuur besloten om zijn medewerking te verlenen aan het welslagen van dit project, nadat hierover overleg had plaatsgevonden met de gemeentelijke projectleider Gerard van Someren, de SHS (mw. Margot Hols) en de projectontwikkelaar (de heer Joris Gribnau). De belangenvereniging heeft er vertrouwen in dat het voorgenomen toezicht op de studenten ter voorkoming van overlast in en rondom Abtswoude goed zal gaan werken en heeft principe-afspraken gemaakt voor gevallen dat het toezicht tekort mocht schieten. Na dit gesprek heeft uw college nog een overleg met SHS en de heer Gribnau. Wethouder De Prez is blij met de opstelling van de belangenvereniging in dit dossier en heeft er vertrouwen in dat de regeling tussen Abtswoude, de belangenvereniging en de gemeente goed zal verlopen.

2. AH-locatie fase 2; de bouw van een woontoren op hoek Martinus Nijhofflaan met Voorhofdreef

De belangenvereniging maakt zich zorgen over de te verwachten windoverlast tussen de te bouwen torenflat en de flat aan de Roland Holstlaan. Dit zal het bestuur in het kader van de inspraak over de omgevingsvergunning nader onderbouwen. Het is het college op dit moment niet bekend wanneer die aanvraag zal worden ingediend.

3. Uitbreiding van het winkelcentrum In de Hoven aan de kant van de Martinus Nijhofflaan

De heer Bedaux vraagt of het juist is, dat er binnen afzienbare tijd nog een 4e torenflat zal komen op de plaats van het Tango benzinestation en de wasstraat De Walvis? En zo ja, wat is de huidige stand van zaken is? Wethouder Harpe meldt dat die 4e torenflat er komt, maar weet op dit moment niet wanneer de desbetreffende bouwprocedure zal starten.

4. Geluidhinder van het toegenomen verkeer op de Kruithuisweg na de openstelling van de A4

Enkele bewoners van de Guide Gezellelaan hebben hierover geklaagd. Het bestuur van de belangenvereniging heeft hun medegedeeld dat hiervoor nieuwe geluidsmetingen nodig zijn en dat die in de loop van 2017 moeten plaatsvinden (volgens de desbetreffende EU-richtlijn moet dit elke 5 jaar gebeuren). Op basis van die metingen kan worden vastgesteld of het geluid binnen de grenswaarden blijft of niet en of er maatregelen moeten worden genomen. De resultaten van die metingen zullen in het Actieplan Geluid 2018 opgenomen. Dit actieplan moet op 18 juni 2018 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Naar verwachting zal het concept-Actieplan Geluid in november of december 2017 voor inspraak gereed zijn. Dan zal de belangenvereniging, indien dat nodig is, haar visie daarop kenbaar maken.

Het Actieplan Geluid van 2013-2017 gaf voor de ons omringende wegen alleen aanleiding tot het nemen van maatregelen voor de Prinses Beatrixlaan in de vorm van het aanbrengen van stil asfalt. Deze maatregel is kort daarna uitgevoerd

De heer Bedaux vraagt of het college al bekend is wanneer het concept Actieplan Geluid voor de inspraak beschikbaar komt? Dat is het college op dit moment niet bekend. Wethouder Harpe geeft ter verduidelijking nog aan dat de Kruithuisweg een provinciale weg is.

5. Toekomst van de 3 woonzorglocaties

De heer Bedaux meldt dat de belangenvereniging hierover een brief heeft gestuurd aan het college. Over die brief is al meerdere keren overleg gevoerd met de gemeente en hoeft nu niet besproken te worden. Dat zal eerst gebeuren op het moment dat duidelijk wordt wat de toekomstige bestemmingen van deze woonzorglocaties zullen worden. In verband met de noodzakelijke huisvesting van de vele ouderen in de wijk in de nabije toekomst, streeft de belangenvereniging naar één resterende zorglocatie AWBZ-nieuwe stijl in de wijk.

6. Verkeersproblematiek Delflandplein en Voorhofdreef

De belangenvereniging wacht op de evaluatie van de genomen verkeersmaatregelen naar aanleiding van de herinrichting van het Delflandplein en de Voorhofdreef. Is het u bekend wanneer die evaluatie gaat plaatsvinden. Wethouder Harpe geeft aan dat vanwege het aantrekken van de economie diverse oude plannen weer actueel zijn geworden. Deze betreffen het maken van 2 aansluitingen vanaf de Martinus Nijhofflaan naar de Prinses Beatrixlaan ter ontlasting van het verkeer op de Papsouwselaan, de Martinus Nijhofflaan en de Voorhofdreef. Ook zal de herinrichting van de Voorhofdreef worden aangepakt. De westelijke rijbaan van de Voorhofdreef zal worden opgeheven en het aldaar realiseren van het zgn. J.C. Bloempark. En de oostelijke rijbaan van de Voorhofdreef zal worden omgebouwd tot een weg met 1 rijbaan en 2 rijstroken voor het verkeer in beide richtingen. Op dat moment zal ook worden bekeken welke aanvullende maatregelen er nodig zullen zijn om de verkeersveiligheid op de Papsouwselaan, het Delflandplein, de Voorhofdreef en de Martinus Nijhoflaan te verbeteren. De belangenvereniging zal haar visie voor die verbeteringen aan het college bekend maken.

7. Onderhoud openbare ruimte (watergangen met oevers, wegen, incl. trottoirs en parkeerterreinen, het wegmeubilair en het openbaar groen).

De heer Stok vraag of er i.v.m. het aantrekken van de economie en de betere financiële situatie van de gemeente weer geld beschikbaar is voor de openbare ruimte. Wethouder Hekker bevestigt dit. Het bestuur heeft al eerder een jaarlijkse schouw gehouden en zal de resultaten daarvan naar de gemeente sturen, respectievelijk naar het Hoogheemraadschap. Afhankelijk van de resultaten, zal worden verzocht om onderhoud te plegen.

Wethouder Harpe vraagt om de eerstvolgende schouw samen met de afdeling onderhoud van de gemeente te doen. Dan kan meteen worden afgesproken welke zaken door de gemeente zullen worden aangepakt.

8. Praktijkschool van het Grotius College

De heer Bedaux met dat het bestuur van de belangenvereniging een goede band heeft opgebouwd met de leiding van de school en afspraken heeft gemaakt m.b.t. de overlast van hangjongeren (geen leerlingen van de school). Dat is destijds door de leiding van de school voortvarend aangepakt en het heeft resultaat opgeleverd. Vanwege de sluiting van Abtswoude heeft de belangenvereniging begin dit jaar zijn ALV in de Praktijkschool gehouden. Hij heeft begrepen dat de school medio 2019 zal verhuizen naar het schoolgebouw aan de Isaac da Costalaan. Het bestuur ziet graag dat het schoolgebouw aan de Aart van der Leeuwlaan 12 een nieuwe bestemming in het onderwijs krijgt. Net zoals bij Abtswoude moet leegstand van dergelijke nog goed bruikbare gebouwen worden voorkomen. Wethouder De Prez is blij met de opmerkingen van de belangenvereniging. Op dit moment is het nog niet zeker of de verhuizing van de praktijkschool medio 2019 zal plaatsvinden en evenmin of het gebouw een nieuwe schoolbestemming zal krijgen.

9. Pleijsierschool

Na de sloop van een gedeelte van het schoolgebouw is er nu een groot braakliggend terrein. De heer Bedaux vraagt het college of de toekomstige bestemming van dit terrein al bekend is? Dat is het college niet bekend. Daar zal navraag naar worden gedaan en het resultaat zal aan de belangenvereniging worden doorgegeven.

10. De Omgevingswet die in 2019 in werking zal treden

De belangenvereniging is positief over de komst van deze wet vanwege de integrale aanpak van de dossiers vanaf het allereerste begin, veel meer ruimte voor haar initiatieven en een kortere doorlooptijd van de procedures. Zij neemt op dit moment deel aan het gemeentelijk project om tot het Delftse Omgevingsplan te komen.

Wethouder Foster meldt aan dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 niet haalbaar zal zijn. Dat wordt vermoedelijk 2020 of 2021. Het doet het college deugd dat de belangenvereniging aan het project van het Delftse Omgevingsplan deelneemt.

De heer Bedaux merkt nog op dat diverse onderdelen van de gemeente al in de loop van 2016 zijn gaan werken volgens de beginselen van de nieuwe Omgevingswet. Vóór die tijd kon de belangenvereniging alleen maar een reactief beleid voeren. Dat kwam omdat de inspraak over belangrijke ontwikkelingen pas kon aanvangen, nadat uw college daarover een standpunt had ingenomen. Zoals gezegd werden we in de loop van 2016 al vanaf het begin geïnformeerd over de belangrijke ontwikkelingen en gevraagd om ons oordeel daarover te geven, dus nog voordat uw college daarover een formeel standpunt had ingenomen. Zo hebben we in 2017 kunnen meewerken aan de totstandkoming van uw nota over de Verkamering. En zeer onlangs ook over het tijdelijke gebruik van Abtswoude voor de huisvesting van studenten en mensen van perspectief voor de komende 5 jaar.

Wethouder De Prez sluit om 16.30 uur het overleg met de mededeling dat het college dit gesprek zeer nuttig vindt en dat het voor herhaling vatbaar is. De heer Bedaux dankt het college voor zijn tijd en positieve inbreng. Ook hij vindt dat het overleg zeker voor herhaling vatbaar is.

Gerelateerde dossiers

dossier: ruimtelijke ordening – studentenhuisvesting
dossier: gebiedsvisie Voorhof West – wijziging in woonzorgvoorzieningen
dossier: gebiedsvisie Voorhof West – nieuwbouw gebied Albert Hein
dossier: ruimtelijke ordening – uitbreiding winkelcentrum De Hoven
dossier: openbare ruimte – wegen / Kruithuisweg
dossier: fietsveiligheid Voorhofdreef
dossier: veiligheid overige gebruikers Voorhofdreef
dossier: ruimtelijke ordening – gevolgen reconstructie Delflandplein
dossier: openbare ruimte – gras, perk, struik, e.d.
dossier: openbare ruimte – wegen en paden
dossier: ruimtelijke ordening – schoolgebouw Aart van der Leeuwlaan 12
dossier: Pleijsierschool
dossier: omgevingswet

Voor u ook interessant

Overleg met B&W van Delft op 7 november 2017

Lees dit beknopte verslag van het overleg tussen het college van B&W van Delft en de Belangenvereniging Voorhof II West op 7 november 2017 van 16.00 tot 16.30 uur in de aula van Abtswoude.